Riiklik lepitaja tegi pooltele alampalga osas uue ettepaneku

Riikliku lepitaja menetluses on alates 25.06.2015 kollektiivne töötüli Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu vahel seoses alampalgas kokkuleppele mittejõudmisega. Eesti Ametiühingute Keskliidu avaldusest selgub, et osapooled on kohtunud kolmel korral ning arvukalt on peetud mitteametlikke vestlusi, kuid kokkuleppeks vajalikku lähenemist ei saavutatud. Tööandjate Keskliit pakub järgmise aasta üleriigiliseks töötasu alammääraks 417 eurot ja ülejärgmise aasta alammääraks 448 eurot, Ametiühingute Keskliit taotleb vastavalt 488 eurot ja 607 eurot. Samuti märgitakse avalduses, et Ametiühingute Keskliit peab vajalikuks kaasata alampalga läbirääkimiste protsessi ka valitsus, et sõlmida täiendava lepe võimalike majanduspoliitiliste meetmete kohta, mis aitaks ettevõtetel kõrgema miinimumpalga tõstmisega toime tulla. Tööandjad taolist vajadust ei näe.

Riikliku lepitaja kt eestvedamisel toimusid 06.08 ja 25.08.2015 kaks alampalga teemalist ümarlauda, kus osales ka tervise- ja tööminister Rannar Vassiljev. Kohtumistel arutleti alampalga rolli üle ühiskonnas laiemalt: milliseid eesmärke peab alampalk täitma, milline on alampalga seos muude makromajanduslike näitajatega, milline on Eesti alampalga rakendamise praktika, kui jätkusuutlik on alampalga kokkuleppimise mudel jne. Vastava ülevaatega esines viimasel kohtumisel Tallinna Ülikooli vanemteadur Lauri Leppik.

10.09.2015 toimusid lepitusläbirääkimised, kus riiklik lepitaja pakkus välja kahe järgmise aasta palga alammäära võimalikud kriteeriumid: 2016. aasta palga alammäär oleks 41% 2016. aasta keskmisest palgast. 2017. aasta eesmärk: netosissetulek moodustaks 50% keskmisest netopalgast, st selleks peaks olema brutopalga alammäär 460 eurot kuus, mis koos Tööturuteenuste ja –toetuste seadusest tuleneva tulumaksutagastusega moodustab alampalga saaja netosissetulekuks 2017. aastal ca 467 eurot kuus ehk 49,8% prognoositavast sama aasta keskmisest netopalgast.

Peale kohtumisi ning arvukaid konsultatsioone tegi riikliku lepitaja kt pooltele ettepaneku sõlmida alampalga kokkulepe: kehtestada alates 01. jaanuarist 2016. a tunnitasu alammääraks 2,62 eurot tunnis ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 440 eurot ning kehtestada alates 01. jaanuarist 2017. a tunnitasu alammääraks 2,74 eurot tunnis ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 460 eurot.

Mõlemad pooled lükkasid tehtud ettepaneku tagasi, samas otsustati jätkata lahenduste otsmist riikliku lepitaja vahendusel.

Peale mitmekordseid konsultatsioone ja läbirääkimisi poolte ning tervise- ja tööministriga teeb riiklik lepitaja osapooltele ettepaneku sõlmida järgnev alampalga kokkulepe:

• Kehtestada alates 01. jaanuarist 2016. a tunnitasu alammääraks 2,54 eurot tunnis ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot.
• Kehtestada alates 01. jaanuarist 2017. a tunnitasu alammääraks 2,78 eurot tunnis ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 470 eurot.

Riikliku lepitaja kohusetäitja ootab osapooltelt vastust oma pakkumisele hiljemalt 14.10.2015.