Riikliku lepitaja pakutud bussisektori uue üldtöökokkuleppe tingimused said sotsiaalpartnerite heakskiidu

Eesti Autoettevõtete Liidu ning Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühingu esindajad nõustusid Riikliku lepitaja ettepanekuga sõlmida uus üldtöökokkulepe (bussisektori laienda­tud kollektiiv­leping) kolmeks aastaks, mis tõstab bussijuhtide kuupalga alammäära järgmisel aastal 1050 euroni, 2021.a. 1150 euroni ning 2022.a. 1250 euroni.

Üldtöökokkuleppe projektiga saab peatselt tutvuda osapoolte veebileheküljel. Huvitatud isikud saavad ühe kuu jooksul esitada lepingupooltele kollektiivlepingu projekti kohta oma põhjendatud arvamusi ja ettepanekuid. Üldtöökokkulepe jõustub aprillis 2020.a.

Uus üldtöökokkulepe tõstab bussijuhtide töötasu ligi kolmandiku võrreldes tänasega ning tagab kolmeks aastaks töörahu avalikul reisijateveol. Lisaks annab see põhimõtteline otsus „rohelise tule“ kollektiivlepingute sõlmimisele bussiettevõtetes.

Lisainfo: Riiklik lepitaja Meelis Virkebau (tel 503 81 68)

Sotsiaalpartnerid nõustusid Riikliku lepitaja alampalga ettepanekuga

Tänasel lepituskoosolekul võtsid Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad vastu Riikliku lepitaja ettepaneku sõlmida uus alampalga kokkuleppe kaheks aastaks. Saavutatud kokkuleppe kohaselt on üleriigiline alampalk järgmisel aastal 584 eurot kuus (täistööaja korral) ning 3,48 eurot tunnis. 2021.a. tõuseb üleriigiline alampalk 40 protsendini riigi keskmisest palgast. Selle absoluutväärtuse fikseerivad tööandjad ja ametiühingud järgmisel suvel, võttes aluseks Eesti Panga suvise majandusprognoosi, mis avaldatakse 2020.a. juunis.

Tööturu osapooled leppisid ühtlasi kokku algatada ühine uuring üleriigilise alampalga mõjust Eesti sotsiaalmajanduslikule arengule.

Üleriigilise alampalga kokkulepe 2020.-2021.aastaks allkirjastatakse esmaspäeval, 25. novembril Eesti Ametiühingute Keskliidus.

 

Meelis Virkebau

Riiklik lepitaja

19.11.2019