Töötajate ametikirjeldused

Riikliku Lepitaja Kantselei nõuniku ametijuhend

 1. Üldsätted
  1. Nõunik on riigiametnik, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist riiklik lepitaja;
  2. Nõunik allub vahetult riiklikule lepitajale;
  3. Nõuniku äraolekul asendab teda riikliku lepitaja poolt määratud ametnik;
  4. Nõunik juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, Kollektiivse töötüli lepitaja põhimäärusest ja käesolevast ametijuhendist.
 2. Ametikoha eesmärk
  1. Kollektiivse töötüli lahendamise seadusest ja Kollektiivse töötüli lepitaja põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmise korraldamine ning kollektiivsete töötülide lepitamise süsteemi arendamine..
 3. Põhiülesanded ja teenistuskohustused
  1. Riikliku lepitaja nõustamine vaidlusalustes töö- ja palgaküsimustes;
  2. Lepitamisprotseduuride sisuline ettevalmistamine;
  3. Töötüli osapoolte seisukohtade selgitamine ja analüüs, lepitajapoolsete kompromissettepanekute väljatöötamine;
  4. Koostöö ametiühingute ja tööandjate esindajatega ning nende nõustamine kollektiivsete töösuhete küsimuses;
  5. Koostöö Sotsiaalministeeriumi töövaldkonnaga;
  6. Paikkondlike lepitajate nõustamine ja nende tegevuse koordineerimine;
  7. Suhtlemine ajakirjandusega;
  8. Kantselei eelarve ettevalmistamine ja täitmise jälgimine ning vajadusel aruannete esitamine Sotsiaalministeeriumile;
  9. Muude ametikoha eesmärgist tulenevate tegevuste koordineerimine või läbiviimine;
  10. Riikliku lepitaja poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine.
 4. Vastutus
   Nõunik vastutab:

  1. Oma teenistuskohustuste ja talle antud ülesannete õigeaegse ja täpse täitmise eest;
  2. Oma pädevuse piires tema poolt väljastatud informatsiooni ja esitatud seisukohtade adekvaatsuse eest;
  3. Temale kasutada antud vara sihipärase kasutamise ja säilimise eest;
  4. Talle teenistusülesannete täitmisel teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse ning muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest.
 5. Õigused
   Nõunikul on õigus:

  1. Saada ametialaselt vajalikku täienduskoolitust;
  2. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel.
 6. Ametijuhendi muutmine
  1. Ametijuhend vaadatakse üle ja vajadusel korrigeeritakse töökorralduse muutumisel.

 

Riikliku Lepitaja Kantselei juhataja ametijuhend
 1. Üldsätted
  1. Juhataja on riigiametnik, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist riiklik lepitaja;
  2. Juhataja allub vahetult riiklikule lepitajale;
  3. Juhataja äraolekul asendab teda riikliku lepitaja poolt määratud ametnik;
  4. Juhataja juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, kollektiivse töötüli lepitaja põhimäärusest ja käesolevast ametijuhendist.
 2. Ametikoha eesmärk
  1. Riikliku Lepitaja Kantselei juhtimine /administreerimine/.
 3. Põhiülesanded ja teenistuskohustused
  1. Lepitusprotseduuride korraldamine (kutsete, teatiste, protokollide, ettepanekute, otsuste vormistamine, suhtlemine osapooltega);
  2. Kantselei asjaajamise ladus korraldamine (kirjavahetuse registreerimine, dokumentide arhiveerimine, suhtlemine riigiarhiiviga);
  3. Koostöö Sotsiaalministeeriumi finants- ja varahalduse osakonnaga (arvete ja dokumentide edastus, inventuuride läbiviimine);
  4. Personaliülesannete täitmine (käskkirjade, tööettevõtulepingute, komandeeringu dokumentatsiooni ettevalmistamine);
  5. Pressiteadete vormistamine ja edastamine avalikkusele;
  6. Riikliku lepitaja kodulehekülje sisuline ja tehniline täiendamine ning uuendamine;
  7. Koostöö paikkondlike lepitajatega;
  8. Bürootarvete olemasolu ja büroovahendite korrashoiu eest vastutamine;
  9. Muude ametikoha eesmärgist tulenevate tegevuste koordineerimine või läbiviimine;
  10. Riikliku lepitaja poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine.
 4. Vastutus
   Juhataja vastutab:

  1. Oma teenistuskohustuste ja talle antud ülesannete õigeaegse ja täpse täitmise eest.
  2. Oma pädevuse piires tema poolt väljastatud informatsiooni ja esitatud seisukohtade adekvaatsuse eest;
  3. Temale kasutada antud vara sihipärase kasutamise ja säilimise eest;
  4. Talle teenistusülesannete täitmisel teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse ning muu konfidentsiaalsena saadud informatsiooni hoidmise eest.
 5. Õigused
   Juhatajal on õigus:

  1. Saada kantselei ametnikelt teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente vastavalt kehtivale korrale;
  2. Saada ametialaselt vajalikku täiendkoolitust;
  3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel.
 6. Ametijuhendi muutmine
  1. Ametijuhend vaadatakse üle ja vajadusel korrigeeritakse töökorralduse muutmisel.